Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://przedszkole-klimontow.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus

ul. Krakowska 1   27 – 640 Klimontów  

tel. 15 834 44 61,    tel. 500 691 099  

e-mail:przedszkole.sij.klimontow@wp.pl  

Data publikacji strony internetowej:11.06.2012r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak mapy serwisu.
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.
 • nie ma możliwości powiększenia czcionki

Aktualnie strona umożliwia dostępność informacji dla osób o szczególnych potrzebach dzięki następującym rozwiązaniom:

 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • strona jest dostosowana do wyświetlania na różnych urządzeniach

Oświadczenie sporządzono dnia:  30.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. Osoba do kontaktu: s.Joanna Bartoszczyk

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Krakowskiej oraz droga ppoż. od ulicy Gęsiej ciągi komunikacyjne prowadzące do przedszkola są wybrukowane kostką. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Nie ma schodów ani podjazdu.
 • Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
 • Budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych posiada toaletę dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.
 • W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne, i wyjścia ewakuacyjne. Z każdej Sali przedszkolnej prowadzi wyjście ewakuacyjne poprzez drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz.  
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.
 • Istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Dzień wróbla
Grupa Zerówki w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Wróbelka Elemelka poznajemy...", świętowała Dzień Wróbla. 🐦To doskonała okazja aby posłuchać radosnego ćwierkania wróbli w słoneczny dzień czy wypatrzeć małe wesołe ptaszki krzątające się na placach i ulicach w poszukiwaniu okruszków [...]

2023-03-24

Więcej
Pierwszy dzień wiosny
     W pierwszy dzień Wiosny dzieci przybyły do przedszkola w radosnych  nastrojach. Piękne i kolorowe stroje, wiosenne emblematy miały  zaakcentować nową porę roku [...]

2023-03-22

Więcej
Spotkanie z pszczelarzem
Dziś dzieci z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich.🐝🐝Zajęcia te miały na celu zapoznanie naszych przedszkolaków  z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym [...]

2023-03-21

Więcej