Rekrutacja

      Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo.

Wszyscy Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjecie dziecka do naszego przedszkola zostali przyjęci. Dziękujemy za zaufanie. Jednocześnie prosimy o dostarczenie do przedszkola poniższej informacji (osobiście lub drogą elektroniczną)

W późniejszym terminie poinformujemy o daniach adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci.


                                                   Klimontów , dnia ...............marzec 2024 r.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA 

Potwierdzamy wolę uczęszczania do Przedszkola Sióstr Imienia Jezus  w roku szkolnym 2024/2025 przez moje/nasze dziecko: ………………………………… imię i nazwisko dziecka.

podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów)*

                                                    

   Zasady rekrutacji do Przedszkola

Sióstr Imienia Jezus na rok szkolny 2024/2025

Drogi Rodzicu!
jeżeli jesteś zainteresowany  kameralnym przedszkolem to zapraszamy Cię do nas. Zapewnimy Twojemu dziecku  łagodny start w środowisko przedszkolne. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna  zapewni Waszym dzieciom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, budowaniu systemu wartości oraz prawidłowych postaw moralno-społecznych. Towarzyszymy dziecku w drodze życia i wspomagamy go w tworzeniu jego własnej indywidualnej osobowości. Przedszkole to miejsce w którym Twoje dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, wszechstronny rozwój pod okiem specjalistów.  U nas kuchnia gotuje zdrowe, różnorodne posiłki, nie stosujemy wzmacniaczy smaku.Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych i indywidualne diety, dostosowane do potrzeb dzieci.Posiłki bardzo smakują naszym podopiecznym.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie, dzieci czteroletnie oraz dzieci trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

   wniosek rekrutacyjny   

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 

zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005)

                

Lp.

          
  

Rodzaj   czynności

  
 

Termin w postępowaniu   rekrutacyjnym

    

Termin
w postępowaniu uzupełniającym


1.

Złożenie
wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01
lutego 2024 r.
do 8 marca 2024

od 04 maja
2024 r. do
10 maja 2024 r

2

Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy¹

od 11
marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.

od 13 maja
2024 r. do 17 maja 2024 r.

3

Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 marca
2024 r.

22 maja
2024 r.

4

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 marca
2024 r.  do 22 marca 2024 r.

od 23 maja
2024 r. do 27 maja 2024 r.

5

Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca
2024 r.

29 maja
2024 r.

Data i godzina złożenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Gminie Klimontów:dzieci 3-4-5-6 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Klimontów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w punkcie 1.Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych  uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 22.01-31.01.2024 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek przedszkolu wypełniają go odręcznie i podpisują.składają w przedszkolu podpisany wniosek wraz z dokumentami.Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  Oświadczenia powinny być w dacie postępowania rekrutacyjnego.Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks cywilny – osoba, która ukończyła 18 lat jest osobą dorosłą.Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawieszonej na tablicy informacyjnej w przedszkolu.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało ono zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zawieszenie jej na tablicy informacyjnej w przedszkolu.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

         


Aktualności

Udział delegacji w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Delegacja naszego przedszkola wzięła udział w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Upamiętniając tę rocznicę, Przedszkolaki ze swoimi Rodzicami i  Paniami Nauczycielkami uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele parafialnym a następnie złożyli kwiaty, oddając hołd bohaterom pod Pomnikami powstańców, gdzie odbyły się główne uroczystości [...]

2024-05-03

Więcej
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
W dniu 30.04.2024r. obchodzono w naszym przedszkolu rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach [...]

2024-04-30

Więcej
Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi. Podczas obchodów Dnia Ziemi przedszkolaki zastanawiały się, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety [...]

2024-04-22

Więcej