POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEGAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w naszym przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:

 • z niepełnosprawnością,
 •  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:dobrowolne i bezpłatne,

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu: 

 1. Terapeuta pedagogiczny
 2.  Logopeda 
 3. Terapeuta integracji sensorycznej
 4. Pedagog TUS,
 5. Pedagog od zaburzeń autyzmu i zespołu aspergera

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu
Dla rodziców: 

 • rozmowy
 • porady 
 • konsultacje

Dla przedszkolaków: 

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z pedagogiem rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej

W naszym przedszkolu prowadzimy bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to wsparcie dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością. 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest wskazane szczególnie u dzieci

 • z zaburzeniami rozwojowymi
 • z zespołami genetycznymi
 •  z autyzmem 
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością intelektualną

Nasza oferta indywidualnych, bezpłatnych zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje:

- terapię psychologiczną

- terapię pedagogiczną

- terapię logopedyczną

- fizjoterapię (rehabilitację ruchową)

- terapię integracji sensorycznej i terapię ręki

Warunkiem korzystania z zajęć jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.

Zajęcia WWR prowadzą wykwalifikowani terapeuci z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Dzięki temu, że terapia prowadzona jest indywidualnie, możemy dostosować jej tempo i program do potrzeb dziecka, co pozwala uzyskać widoczne efekty terapii.

Nasi Specjaliści :  LOGOPEDA

MGR MARTA CUKIERSKA

MGR URSZULA SADOWSKA

Logopedia u nas jest fajna. Nauczyciel logopeda w naszym przedszkolu prowadzi wspomaganie rozwoju dziecka w następujących obszarach:

1. Profilaktyka -zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem

2. Diagnostyka - rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych

3. Terapia - pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem, zrealizowanie zaleceń PPP w Sandomierzu.

4. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Opieka logopedyczna to prowadzenie indywidualnych oraz grupowych  zajęć logopedycznych. Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego we wrześniu, aby w październiku rozpocząć zajęcia logopedyczne. 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - MGR JOLANTA KWAPIŃSKA

Terapia jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej, w jej trakcie dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb. Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi autystycznymi,  z ADHD oraz posiadającymi zalecenia z PPP w Sandomierzu.

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY- MGR MARTA CUKIERSKA, MGR ILONA GILEWSKA

Celem prowadzonej w przedszkolu terapii pedagogicznej jest

 • stymulowanie rozwoju dziecka 
 • usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń  poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji

Terapia pedagogiczna zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jest ukierunkowana na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Zajęcia dedykowane są dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

 TUS MGR ILONA GILEWSKA, MGR JUSTYNA RADKOWSKA

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu:

1. Pracy z emocjami :

· nazywania uczuć własnych

· wyrażania uczuć

· zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych

2. Budowania empatii i współpracy

3. Komunikacji interpersonalnej:

· umiejętność posługiwania się komunikatem „Ja”

· radzenia sobie w sytuacji konfliktowej

4. Kształtowania poczucia własnej wartości

5. Pracy nad pokonywaniem nieśmiałości


Nauczyciele wspomagający- pedagodzy od zaburzeń autyzmu i zespołu aspergera

mgr Justyna Radkowska, mgr Marta Cukierska, mgr Anna Cagara, mgr Ilona Gilewska

Zadania:

 1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych; 
 2. Realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET; 
 3. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami; 
 4. Udzielanie pomocy nauczycielom pomocy w doborze form i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami 
 5. Prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwoje, edukacyjne, psychofizyczne, w szczególności: zajęć rewalidacyjnych, 
 6. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością bieżące informowanie rodziców  o pracy dziecka na zajęciach, o zachowaniu, o relacjach z rówieśnikami, o napotkanych trudnościach, o osiągniętych sukcesach, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z pomocy innych specjalistów itd.Aktualności

Wycieczka Bałtów
21 września 2023 roku odbyła się wycieczka do  PARKU JURAJSKIEGO w BAŁTOWIE – krainie dinozaurów. Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od Jura Parku [...]

2023-09-21

Więcej
Wycieczka Geopark
W piątek 15 września grupa dzieci wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.Ogród przywitał dzieci malowniczym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin, a także panującą wokół ciszą [...]

2023-09-18

Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24
Serdecznie witamy wszystkich rodziców po wakacjach.Rok szkolny 2023/24 rozpoczynamy 4 września. Jest to normalny dzień pracy w przedszkolu od godz 7.00- 16 [...]

2023-08-31

Więcej