POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEGAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w naszym przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

W naszym przedszkolu realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ramach orzeczenia o kształceniu specjalnym lub  opinii psychologiczno - pedagogicznej ma charakter indywidualnej terapii.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:

 • z niepełnosprawnością,
 •  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:dobrowolne i bezpłatne,

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu: 

 1. Terapeuta pedagogiczny
 2.  Logopeda 
 3. Terapeuta integracji sensorycznej
 4. Pedagog TUS,
 5. Pedagog od zaburzeń autyzmu i zespołu aspergera
 6. Psycholog
 7. Pedagog specjalny

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu
Dla rodziców: 

 • rozmowy
 • porady 
 • konsultacje

Dla przedszkolaków: 

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z pedagogiem rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej

W naszym przedszkolu prowadzimy bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to wsparcie dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością. 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest wskazane szczególnie u dzieci

 • z zaburzeniami rozwojowymi
 • z zespołami genetycznymi
 •  z autyzmem 
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością intelektualną

Nasza oferta indywidualnych, bezpłatnych zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje:

- terapię psychologiczną

- terapię pedagogiczną

- terapię logopedyczną

- fizjoterapię (rehabilitację ruchową)

- terapię integracji sensorycznej i terapię ręki

Warunkiem korzystania z zajęć jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.

Zajęcia WWR prowadzą wykwalifikowani terapeuci z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Dzięki temu, że terapia prowadzona jest indywidualnie, możemy dostosować jej tempo i program do potrzeb dziecka, co pozwala uzyskać widoczne efekty terapii.

Nasi Specjaliści :  LOGOPEDA

MGR MARTA CUKIERSKA

MGR URSZULA SADOWSKA

MGR KATARZYNA CIACH

Logopedia u nas jest fajna. Nauczyciel logopeda w naszym przedszkolu prowadzi wspomaganie rozwoju dziecka w następujących obszarach:

1. Profilaktyka -zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem

2. Diagnostyka - rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych

3. Terapia - pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem, zrealizowanie zaleceń PPP w Sandomierzu.

4. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Opieka logopedyczna to prowadzenie indywidualnych oraz grupowych  zajęć logopedycznych. Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego we wrześniu, aby w październiku rozpocząć zajęcia logopedyczne. 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - MGR JOLANTA KWAPIŃSKA

Terapia jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej, w jej trakcie dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb. Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi autystycznymi,  z ADHD oraz posiadającymi zalecenia z PPP w Sandomierzu.

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY- MGR MARTA CUKIERSKA, MGR ILONA GILEWSKA

Celem prowadzonej w przedszkolu terapii pedagogicznej jest

 • stymulowanie rozwoju dziecka 
 • usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń  poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji

Terapia pedagogiczna zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jest ukierunkowana na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Zajęcia dedykowane są dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

 TUS MGR ILONA GILEWSKA, MGR JUSTYNA RADKOWSKA

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu:

1. Pracy z emocjami :

· nazywania uczuć własnych

· wyrażania uczuć

· zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych

2. Budowania empatii i współpracy

3. Komunikacji interpersonalnej:

· umiejętność posługiwania się komunikatem „Ja”

· radzenia sobie w sytuacji konfliktowej

4. Kształtowania poczucia własnej wartości

5. Pracy nad pokonywaniem nieśmiałości


Nauczyciele wspomagający- pedagodzy od zaburzeń autyzmu i zespołu aspergera

 mgr Anna Cagara, mgr Ilona Gilewska

Zadania:

 1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych; 
 2. Realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET; 
 3. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami; 
 4. Udzielanie pomocy nauczycielom pomocy w doborze form i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami 
 5. Prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwoje, edukacyjne, psychofizyczne, w szczególności: zajęć rewalidacyjnych, 
 6. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością bieżące informowanie rodziców  o pracy dziecka na zajęciach, o zachowaniu, o relacjach z rówieśnikami, o napotkanych trudnościach, o osiągniętych sukcesach, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z pomocy innych specjalistów itd.

PSYCHOLOG mgr Renata Banaszewska  i PEDAGOG SPECJALNY mgr Justyna Radkowska

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 •  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli


Aktualności

Udział delegacji w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Delegacja naszego przedszkola wzięła udział w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Upamiętniając tę rocznicę, Przedszkolaki ze swoimi Rodzicami i  Paniami Nauczycielkami uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele parafialnym a następnie złożyli kwiaty, oddając hołd bohaterom pod Pomnikami powstańców, gdzie odbyły się główne uroczystości [...]

2024-05-03

Więcej
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
W dniu 30.04.2024r. obchodzono w naszym przedszkolu rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach [...]

2024-04-30

Więcej
Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi. Podczas obchodów Dnia Ziemi przedszkolaki zastanawiały się, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety [...]

2024-04-22

Więcej