Terapeuta pedagogiczny

Konsultacje dla Rodziców z Terapeutą Pedagogicznym są we wtorki od 13:00 - 13:30


Terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna to jedna z form pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami, jest dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka, które zostało poddane diagnozie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy ona ćwiczeń rozwijających funkcje motoryczne jak

i poznawcze.

Etapy terapii pedagogicznej:

Budowanie motywacji dziecka do udziału w zajęciach oraz nawiązanie pozytywnych relacji miedzy uczniem a prowadzącym, organizacja ćwiczeń rozwijających funkcje percepcyjno-motoryczne

( percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja przestrzenna , sprawność manualna),

Mówiąc o terapii pedagogicznej, mamy na myśli działania korekcyjno-kompensacyjne. Tu nauczyciel podejmuje usprawnianie zaburzonych funkcji, a z drugiej strony wskazuje dziecku ćwiczenia i aktywności, których celem jest wspieranie umiejętności dobrze rozwiniętych po to, aby stały się wsparciem dla funkcji zaburzonych.

Im wczesnej podejmiemy działania w tym zakresie, tym większa szansa na to, że pomożemy dziecku uporać się z jego trudnościami. Pierwsze czynności diagnostyczne powinny się odbyć na etapie przedszkola. Dzięki rzetelnie prowadzonej terapii na terenie placówki oraz wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym będą miały efektywne przełożenie na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Jakie dzieci powinny zostać objęte tą właśnie formą terapii:

-przejawiający nieharmonijny rozwój,

- przedszkolni i wczesnoszkolni,

- u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji, 

-z trudnościami w zakresie koncentracji, 

-uwagi i pamięci,

- z zaburzeniami integracji sensorycznej, 

-ze specyficznymi trudnościami w nauce,

- mających obniżony poziom umiejętności grafomotorycznych i manualnych,

- przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, 

-z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, 

-z problemami dotyczącymi lateralizacji,

- z nadpobudliwością psychoruchową.

Ogólne zasady postępowania w terapii:

Stymulować rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i społecznych uczniów obciążonych deficytami i dysharmonią rozwojową.

Cele terapii są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości, muszą być zbliżone do zaleceń zwartych w diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Terapia powinna być prowadzona systematycznie, należy stopniować trudności związane z opanowaniem różnych umiejętności, zajęcia powinny odbywać się indywidualnie, albo w małych grupach (od 2-5 osób).

Najpopularniejsze metody wykorzystywane w terapii:

-metoda malowania dziesięcioma palcami, 

-metoda rozwijającego W. Sherborne, 

-kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 -ekspresja ruchowa C. Orffa,

- gimnastyka rytmiczna,

- techniki relaksacyjne, 

-muzykoterapii,

Ważne jest również stworzenie na zajęciach odpowiedniej atmosfery (życzliwej i bezpiecznej), oraz regularne przekazywanie informacji o postępach dziecka jego opiekunom. Taka współpraca z rodzicami jest niezbędna. Nauczyciel powinien pokazać w jaki sposób rodzic ma współuczestniczyć w terapii i jak je wspierać (motywować, chwalić za poczynione postępy, wysiłek oraz pracę). Rodzic odpowiada również za to by dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia terapeutyczne i zawsze było na nie przygotowane.

Godło


Żłobek Klimontów
Marylki


Aktualności

Wycieczka do fabryki bombek 3 i 4 latki
Dziś odbyła się wycieczka do fabryki bombek w Staszowie, która miała nie celu zwiedzanie fabryki i zapoznanie się z procesem powstawania ozdób choinkowych [...]

2022-11-25

Więcej
11 listopada
W piątek 11 listopada wspólnie z mieszkańcami gminy Klimontów wzięliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyny [...]

2022-11-14

Więcej
Występ 11 listopada
„Wolność kocham i rozumiem” – te słowa towarzyszyły nam podczas uroczystości poświęconej Ojczyźnie w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli [...]

2022-11-14

Więcej