Dokumenty

Regulamin organizacyjny

Przedszkola Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie

Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizującą zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

Organizacja pracy:

 • organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowia i higieny pracy, podany do wiadomości;
 • cele, zadania i sposoby realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola określa Statut, który jest dostępny w kancelarii przedszkola;
 • na życzenie rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe; za które rodzice wnoszą opłatę ustaloną z prowadzącymi zajęcia;
 • dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać;ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (długotrwała choroba dziecka, wyjazd do sanatorium, urlop rodziców itp.);
 • do przedszkola są przyjmowane dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby;
 • przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 16.00;dziecko należy przyprowadzać do godziny 8.30, a odbierać do godziny 16.00;
 • dziecko powinno być przyprowadzone w godzinach 7.00 – 8.30 i odbierane w godzinach 14.30 – 16.00 przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
 • za bezpieczeństwo dziecko odpowiadają pracownicy przedszkola: od momentu przekazania dziecka przez rodzica na sali przedszkolnej, do czasu odbioru z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica;
 • dziecko powinno posiadać kapcie, ubrania za zmianę, oraz w okresie zimowym ubrania chroniące przed zmoczeniem, a w okresie letnim nakrycie głowy chroniące przed słońcem;
 • w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami; nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków;
 • dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, tj.bez gorączki, biegunki, wymiotów itp.;dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek; 
 • poza wyznaczonym „Dniem z zabawką”; za zepsucie zabawek przyniesionych tego dnia przez dziecko przedszkole nie odpowiada;dzieci nie powinny przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy;
 • ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sali w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

Prawa Rodziców:

 • rodzice mają prawo zgłaszać uwagi albo propozycje ulepszania pracy przedszkola nauczycielom lub dyrekcji;
 • rodzice mogą uczestniczyć w organizowanych zajęciach otwartych;rodzice mają prawo współdziałania w wycieczkach i uroczystościach;
 • wszelkie zastrzeżenia w związku z działalnością przedszkola rodzice winni zgłaszać do dyrekcji;
 • uwagi i prośby rodziców dotyczące dzieci należy zgłaszać u wychowawców;

Obowiązki Rodziców:

W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu rodzinnego na dziecko należy:

interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu: brać czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców;zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola;w miarę możliwości czytać literaturę specjalistyczną i artykuły dotyczące wychowania dzieci, wskazane przez przedszkole, oraz uczestniczyć w zajęciach otwartych, warsztatach i uroczystościach przedszkolnychubezpieczać dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków;przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora: punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko;dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach i czynnościach samoobsługowych;rodzice są zobowiązani uiszczać opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Prawa i obowiązku Przedszkolaków:

Nasze Przedszkolaki maja wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, potrzebami i zainteresowaniami;
 • uwzględniania indywidualnego tempa rozwoju;akceptacji, szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • ;poszanowania własności;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • miłości i ciepła;
 • spokoju i samotności gdy tego potrzebują, snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone.

Dzieci mają obowiązek:

 • szanować nawzajem swoje prawa;przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • przestrzegać Kodeksu Przedszkolaka.

Przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie sprzyjać będzie sprawnemu funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy przedszkola.


Aktualności

Dzień świadomości autyzmu
Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata [...]

2024-04-05

Więcej
Projekt Domu Zakonnego Dostępna Przestrzeń Publiczna
Dom Zakonny w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizuje remont wejścia i łazienki do domu zakonnego oraz parkingu i wjazdu od strony ul [...]

2024-04-04

Więcej
Życzenia Wielkanocne
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniałNie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci-Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci [...]

2024-03-25

Więcej